Algemene voorwaarden

 

Producties Quotes & Questions

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op clips, webinars en andere video- of audioproducties

1 – Offerte

Voor iedere opdracht stelt Quotes & Questions een offerte samen waarin de vraag van de klant en de opdracht helder omschrijven staan. Ook leggen we vast hoe, wanneer en met wie we de opdracht uitvoeren. Het offertebedrag lichten we zoveel mogelijk toe.

Offertes zijn vrijblijvend en twee weken geldig.

Als u als opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, dan dient u de opdracht te bevestigen door een reply te geven op de offerte als u deze per email hebt ontvangen. U kunt de offerte ook printen, met pen ondertekenen en via scan retourneren aan Quotes & Questions.

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden staan opgenomen, dan vervallen de desbetreffende voorwaarden in deze tekst.

2 – Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt, dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor brengen we de kosten in rekening. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal Quotes & Questions de opdrachtgever tijdig per telefoon en mail inlichten.

3 – Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Quotes & Questions en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen en te beslissen.

4 – Werkwijze traject en afwikkeling door montage

Werkwijze voor de opname:

Quotes & Questions stuurt tijdens of na de intake de werkwijze via mail naar de opdrachtgever. De geformuleerde werkwijze ligt vast. Wijzigingen leggen we schriftelijk vast. Het betreft hier de volgende trajecten:

 

Werkwijze na opname:

  1. Oplevering van de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
  2. Oplevering van de voorlopige eindmontage. Aan de hand van de feedback monteren we een nieuwe versie. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie met watermerk te zien en kan de editor nog enkele laatste wijzigingen doorgeven, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities enz.)
  3. Levering van de eindmontage. De productie is klaar voor vertoning.

Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan brengt Quotes & Questions het meerwerk in rekening.

5 – Reis- en verblijfkosten

De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,25 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan twee uur bedraagt de reistijd vergoeding na het eerste uur, 25 euro per uur.

6 – Muziekrechten

Als we gebruikmaken van muziek, dan voert Quotes & Questions muziekrechten op (Stichting Buma Stemra & Sena). Quotes & Questions geeft vooraf een schatting van de kosten die daarmee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor een voice over. Quotes & Questions doet tijdens het productieproces een voorstel van enkele kandidaten door geluidsbestanden aan te leveren. De opdrachtgever maakt een keuze omdat een stem moet passen bij het bedrijf of het product. Dat komt heel precies. De tarieven voor voice overs liggen vast en verschillen per stem. De hoogte hangt af van de populariteit van de stemacteur.

7 – Auteursrecht

Alles wat Quotes & Questions produceert aan tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, etcetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient u toestemming te vragen aan de auteur, in dit geval Quotes & Questions.

8 – Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montagedocumenten zijn intellectueel eigendom van Quotes & Questions en stellen we niet beschikbaar.

9 – Copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Quotes & Questions. U kunt als opdrachtgever toestemming vragen aan Quotes & Questions om meer kopieën van een productie te maken.

10 – Cameramateriaal (footage)

Tenzij anders afgesproken wordt cameramateriaal niet beschikbaar gesteld. Tegen een jaarlijkse vergoeding kan Quotes & Questions het vastgelegde materiaal voor u opslaan. Quotes & Questions is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken zijn gemaakt over opslag, dan zal Quotes & Questions naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

11 – Betaling

De standaard betalingstermijn is 50% van het afgesproken bedrag voor aanvang van het traject. De resterende 50% betaalt de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de eindfactuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  1. Eerste herinnering: 5 dagen na overschrijden van de termijn, geen extra kosten
  2. Tweede herinnering: 15 dagen na overschrijden van de termijn, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente
  3. Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente. Incasso wordt uitgevoerd door een incassobureau.

12 – Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de eindbetaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ van de productie is iets anders dan het bezitten van het auteursrecht en het copyright. Zie ‘9 – copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven op te leveren product of de afgesproken dienst.

13 – Zelfstandigheid

Quotes & Questions voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming.

14 – Aansprakelijkheid

Quotes & Questions is verzekerd voor eventuele aantoonbare schade tot een maximum van het offertebedrag.

 

Webwinkel Quotes & Questions

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen. Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Artikel 1 – Webshop

1.1. De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2. Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4. Onze webshop is verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.5. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.6. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

1.7. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan elk kwartaal op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

 

Artikel 2 – Bedenktijd

2.1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

2.3. Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn webinars, workshops, trainingen en online trainingen die u hebt geboekt of gekocht hebt. Voor cd’s en dvd’s dient de verzegeling niet verbroken te zijn. Is de verzegeling verbroken, dan kunnen wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan maken.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL, VISA of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.

3.6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

 

Artikel 4 – De prijs

4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten voor het verzenden van het product zijn voor rekening van Quotes & Questions.

4.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

 

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

5.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

5.4. Op fysieke producten die wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

Laatste aanpassing: 22 mei 2020

Quotes & Questions
Steenwijkstraat 7
4388 AE Oost-Souburg

E: info@quotesquestions.nl
T: 06 1106 4121

KvK: 59845627
BTW: NL087013216